Preview

Voorwaarden Caravanstalling Bergschenhoek

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravanstalling Bergschenhoek B.V. (hierna te noemen: Van Etten) als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
 • De stallingsruimte is aan Tuinweg 5, 2661 DW Bergschenhoek.
 • Huurder is een ieder die enig object (zoals caravan, vouwwagen, boot, camper of auto) aanbiedt.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • Het stallingsjaar kan iedere maand ingaan.
 • De stalling is geopend van maandag t/m vrijdag 10.00 tot 18.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Zondag en op feestdagen gesloten.
 • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling dient u minimaal 2 dagen van te voren het formulier op de pagina 'OPHALEN OF BRENGEN' op deze website in te vullen of een mail te sturen naar: caravan@vanettenbv.nl o.v.v. naam en plaatsnummer.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Van Etten het object uit de stalling te halen dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
 • Van Etten is bevoegd het object te verplaatsen binnen de stalling en het omliggende terrein.
 • De huurder dient gasflessen, jerrycans, met brandbare of explosieve stoffen uit het object in de stalling te verwijderen.
 • Het is verboden om in de stallingsruimte te roken of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
 • De stallingsruimte wordt niet verwarmd.
 • Indien u gaat verhuizen, dient u uw nieuwe adres tijdig door te geven aan Van Etten.
 • De huurder is verplicht het object WA en Casco te verzekeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen van zichzelf, gezinsleden of zijn gasten.
 • Het betreden van de stallingsruimte of parkeerplaats geschiedt voor eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van huurder buiten worden geplaatst staan daar op eigen risico.
 • Van Etten is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te verwijten is aan grove schuld van Van Etten of personen in dienst van Van Etten. Van Etten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De huurder dient de accupolen van de huishoudaccu los te maken of de accu te verwijderen tijdens het stallen. Van Etten zorgt voor het loskoppelen van de accuklemmen van de startaccu. Van Etten heeft het recht de inbouw van een massaschakelaar van de huurder te eisen.
 • Schade aan het object en goederen in het object als gevolg van ongedierte in het object zijn voor rekening van de eigenaar van het object.
 • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. factuurnummer en plaatsnummer.
 • Het object wordt buiten gestald zonder (dissel)slot in verband met intern transport.
 • Van Etten heeft het recht de huurprijs aan te passen.
 • Van Etten heeft het recht het object onder zich te houden tot dat het aan hem verschuldigde bedrag is overgemaakt.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. De huur van de stallingsruimte is onder bepaalde voorwaarden overdraagbaar.
 • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Van Etten kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen met een opzegtermijn van één maand.